Wycinka drzew na cele gospodarcze w świetle nowelizacji Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody

 

Nowelizacją Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody od 1 stycznia 2017 roku zwolniono właścicieli prywatnych posesji od obowiązku uzyskania w urzędzie gminy (miasta) zezwolenia na wycinkę drzew, jeżeli nie jest ona związana z działalnością gospodarczą. Zmiana ta spowodowała całą falę wycinki drzew na posesjach prywatnych, co niewątpliwie spowodowało znaczne i trwałe zmiany w najbliższym otoczeniu niejednego z mieszkańców miast i wsi.

Co jednak z podmiotami dokonującymi wycinki na cele gospodarcze? Czy wskazana nowelizacja wprowadziła zmiany dotyczące także przedsiębiorców?

 

Na powyższe pytania odpowiedzieć należy twierdząco. Wyjaśnić trzeba, że obowiązek uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew nadal dotyczy podmiotów, które zamierzają dokonać takiego zabiegu w ramach prowadzonej działalności. Od obowiązku uzyskania stosownego zezwolenia Ustawa przewiduje jednak wyjątki. Zgodnie z ze zmienioną ustawą o ochronie przyrody, nie wymaga się zezwolenia na wycięcie m.in.

• drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:
- 100 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
- 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew;
• drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;

Co ważne, w przypadku istnienia obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu należy także dokonać stosownej opłaty z tego tytułu.

Nowelizacja Ustawy o ochronie przyrody obowiązująca od 1 stycznia 2017 roku wprowadziła jednak zmiany co do sposobu obliczania wskazanych opłat. Otóż to rada gminy w formie uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, a nie jak dotychczas minister środowiska w drodze rozporządzenia, określać ma wysokość stawek opłat, jednolicie dla wszystkich drzew lub krzewów albo różnicując je ze względu na rodzaj lub gatunek drzew lub krzewów albo obwód pnia drzewa lub powierzchnię krzewu albo krzewów rosnących w skupisku. Stawki opłat za usuwanie drzew nie mogą przekraczać 500 zł. Natomiast stawki opłat za usuwanie krzewów nie mogą przekraczać 200 zł.
W przypadku, gdy rada gminy nie określi wysokości stawek opłat za wycinkę drzew to do ustalania opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu stosuje się maksymalne stawki, o których mowa powyżej.
Stawki te podlegają z dniem 1 stycznia każdego roku waloryzacji o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, przyjęty w ustawie budżetowej. Minister właściwy do spraw środowiska, w terminie do dnia 31 października każdego roku, ogłasza, w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wysokość waloryzowanych stawek.

Co istotne, opłatę za usunięcie drzewa ustala się mnożąc liczbę cm obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm i stawkę opłaty. Jeżeli drzewo na wysokości 130 cm:
• posiada kilka pni - za obwód pnia drzewa przyjmuje się sumę obwodu pnia o największym obwodzie oraz połowy obwodów pozostałych pni;
• nie posiada pnia - za obwód pnia drzewa przyjmuje się obwód pnia mierzony bezpośrednio poniżej korony drzewa.

Nie jest więc tak, jak twierdzi część zainteresowanych, że opłatę za wycinkę drzewa uiszcza się w maksymalnej kwocie 500,00 zł. Opłaty te są znacznie wyższe, stanowią bowiem iloraz liczby cm obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm i stawki opłaty.

Warto także wskazać, że za wycinkę drzewa bez wymaganego zezwolenia podmiot obowiązany będzie zapłacić karę w wysokości dwukrotności opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu.

Wbrew więc powszechnej opinii, aby uniknąć nieprzyjemnego rozczarowania i znacznych skutków finansowych, przed przystąpieniem do wycinki drzew i krzewów, należy szczegółowo zapoznać się z obowiązującą regulacją prawną w tej materii. Po pierwsze bowiem ustalenia wymaga czy faktycznie jesteśmy zwolnieni z opłaty, jeśli zaś wycinka związana jest z prowadzoną działalnością gospodarczą, koniecznym jest uzyskanie zezwolenia i uiszczenia należnej opłaty, przy czym stawka opłat (zgodnie z ustawą 500,-zł lub 200,-zł) jest tylko bazową do ustalenia opłaty należnej za wycinkę drzew. Opłatę za usunięcie drzewa ustala się mnożąc liczbę cm obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm i stawkę opłaty.

Jeśli zaś na wycinkę nie uzyskamy uprzednio zezwolenia, narażamy się na nałożenie na nas kary w wysokości dwukrotności opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu czyli dwukrotności iloczynu liczby cm obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm i stawki opłaty.

Co ważne, decydując się na wycinkę drzew, nawet pomimo spełnienia wymogów Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody w zakresie zwolnienia od uzyskania na taką wycinkę zgody, należy mieć świadomość, że w sprawie wycinki zastosowanie znajdą także regulacje określone w odrębnych przepisach. Drzewo lub krzew objęty może być bowiem dodatkową ochroną. Dla przykładu wskazać można regulacje dotyczące uznania obiektu za pomnik przyrody, objęcia ochroną konserwatora zabytków czy też normy dotyczące obszarów ochrony gatunków zwierząt, roślin lub grzybów. Tak więc do wycinki drzew należy przystąpić dopiero po szczegółowym przeanalizowaniu naszej sytuacji faktycznej i prawnej. Zmieniona ustawa o ochronie przyrody nie wyłącza innych obowiązujących przepisów.

Autor: Katarzyna Kurczewska- Kozikowska radca prawny w Kancelarii Radcy Prawnego Katarzyny Kurczewskiej - Kozikowskiej www.kkancelaria.pl