Nowy kurs euro i nowej wysokości progi w zamówieniach publicznych od 01.01.2018r.

 

Nowy kurs euro w zamówieniach publicznych

Z dniem 1 stycznia 2018r weszło w życie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych. Zgodnie z jego treścią średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,3117.

Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.    

Nowe wysokości progów w zamówieniach publicznych

Z dniem 1 stycznia 2018r weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. I tak wartości te wynoszą odpowiednio do zamówień:

1) udzielanych przez zamawiających z sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, z wyłączeniem uczelni publicznych, państwowych instytucji kultury, państwowych instytucji filmowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków, jednostek sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim lub nadzorującym jest jednostka samorządu terytorialnego, a także udzielanych przez zamawiających będących państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem zamówień, o których mowa w pkt 3–5, jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty:

  1. a) 144 000 euro – dla dostaw lub usług,
  2. b) 5 548 000 euro – dla robót budowlanych;

2) udzielanych przez zamawiających innych niż określeni w pkt 1, z wyjątkiem zamówień, o których mowa w pkt 3–5, jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty:

  1. a) 221 000 euro – dla dostaw lub usług,
  2. b) 5 548 000 euro – dla robót budowlanych;

3) sektorowych jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty:

  1. a) 443 000 euro – dla dostaw lub usług,
  2. b) 5 548 000 euro – dla robót budowlanych;

4) w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty:

  1. a) 443 000 euro – dla dostaw lub usług,
  2. b) 5 548 000 euro – dla robót budowlanych;

5) na usługi społeczne i inne szczególne usługi jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty:

  1. a) 750 000 euro – w przypadku zamówień innych niż zamówienia sektorowe lub zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa,
  2. b) 1 000 000 euro – w przypadku zamówień sektorowych.

W przypadku konkursów przeprowadzanych przez zamawiających innych niż określeni w pkt 1 i 3  - wartość jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 221 000 euro; a konkursów przeprowadzanych przez zamawiających udzielających zamówień sektorowych - wartość jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 443 000 euro.

Do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

Autor: Katarzyna Wińska - Rużewicz specjalista do spraw zamówień publicznych w Kancelarii Radcy Prawnego Katarzyny Kurczewskiej Kozikowskiej www.kkancelaria.pl