Nowy kurs euro i nowej wysokości progi w zamówieniach publicznych od 01.01.2018r.

 

Nowy kurs euro w zamówieniach publicznych

Z dniem 1 stycznia 2018r weszło w życie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych. Zgodnie z jego treścią średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,3117.

Monitoring w miejscu pracy- obowiązki i ryzyka obciążające pracodawcę

 

Coraz częściej pracodawcy decydują się na zainstalowanie w miejscu pracy systemu monitoringu. W związku z tym pojawia się problem obowiązków i ryzyk obciążających pracodawcę, których niespełnienie może spowodować szereg nieprzyjemnych konsekwencji. Rozwiązań szukać należy głównie w przepisach Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Nie istnieją bowiem żadne szczególne unormowania w tej materii, natomiast obraz i dźwięk uzyskany z nagrań traktowany jest właśnie jako dane osobowe w rozumieniu Ustawy.

Kiedy zamawiającego może / musi zatrzymać wadium wniesione przez Wykonawcę

 

Coraz częściej spotykamy się podczas współpracy z klientami Kancelarii z przypadkami próby zatrzymania przez Zamawiającego wadium na podstawie art. 46 ust. 4a prawa zamówień publicznych [dalej PZP]. Zamawiający bowiem mylnie, w naszej ocenie, zrównują przesłanki wykluczenia z postępowania z podstawą zastosowania swoistej kary wobec wykonawcy, który nie przedłożył dokumentów i uniemożliwił tym samym dokonania wyboru jego oferty.

Wypowiedzenie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. I co dalej?

Będąc użytkownikiem wieczystym gruntu należy mieć na uwadze, że Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego może dokonać wypowiedzenia aktualnej wysokości opłaty z tego tytułu i dokonać jej podwyższenia. W takim przypadku użytkownik wieczysty nie ma obowiązku wyrażenia zgody na podwyższenie opłaty za użytkowanie wieczyste w wysokości wskazanej przez właściwy organ. Brak zgody nie będzie także skutkował utratą prawa użytkowania wieczystego danej nieruchomości.

Zasady uiszczania pozostałej części opłaty od pozwu w przypadku stwierdzenia braku podstaw do wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym

 

Ciekawą uchwałą w poszerzonym składzie siedmiu sędziów podjął Sąd Najwyższy w 26.10.2016 r. w sprawie III CZP 44/16, w której Sąd Najwyższy rozstrzygnął wątpliwości oraz dotychczas różne poglądy Sądów w sprawie zasad uiszczania pozostałej części opłaty od pozwu w przypadku stwierdzenia braku podstaw do wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym.