Obsługa procesu inwestycyjnego

Specjalnością Kancelarii jest kompleksowa obsługa prawna budowlanego procesu inwestycyjnego.
Prawnicy Kancelarii posiadają bogate doświadczenie w świadczeniu usług doradztwa prawnego na każdym etapie realizacji inwestycji, w szczególności:prowadzeniu negocjacji, rokowań i rozmów handlowych z kontrahentami: inwestorem, generalnym wykonawcą, podwykonawcami, konsorcjantami, etc.badaniu wiarygodności finansowej partnerów biznesowych naszych Klientów,sporządzaniu kontraktów o wykonawstwo robót budowlanych, w szczególności umów o generalne wykonawstwo, umów o podwykonawstwo oraz wszelkich innych kontraktów zawieranych w związku z realizacją inwestycji,sporządzanie oświadczeń, wniosków, wystąpień oraz wszelkich pism związanych z realizacją oceny i opiniowania warunków umownych FIDIC,bieżące doradztwo w toku procesu inwestycyjnego, w szczególności przy procedurach odbiorowych oraz problemach płatniczych; podatkowe i księgowe aspekty realizacji zadania inwestycyjnego,rękojmi i gwarancji,zagadnieniu wykonawstwa zastępczego,odpowiedzialność gwaranta z tytułu gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej, etc.,zastępstwo prawne w procesach budowlanych.Prawnicy Kancelarii skutecznie chronią interesy Klientów prowadzących działalność inwestycyjną i budowlaną, przyczyniając się do minimalizacji ryzyka związanego z procesem inwestycyjnym, eliminacji ewentualnych roszczeń kontrahentów oraz optymalizacji zysków.

Zamówienia publiczne

Realizowane w ostatnich latach programy rozwoju i modernizacji infrastruktury kraju czynią ze Skarbu Państwa (i innych podmiotów państwowych) największego inwestora w Polsce. W związku z powyższym prawo zamówień publicznych nabiera szczególnego znaczenia jako mechanizm porządkujący wydatkowanie tych środków i wspomagający rozwój gospodarki.
Prawnicy Kancelarii posiadają bogatą praktykę, obejmującą m.in.:bieżące doradztwo prawne na etapie postępowania w przedmiocie udzielenia zamówienia publicznego, zawierania umów i jej realizacji oraz ustanawiana gwarancji należytego wykonania umowy,opiniowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, regulaminów zamawiających oraz innych aktów normatywnych mających znaczenie dla rozstrzygnięcia przetargu i realizacji umowy,ocenę i doradztwo prawne w zakresie korzystania ze środków ochrony prawnej,zastępstwo prawne Klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi w sprawach związanych z udzielaniem oraz realizacją zamówień publicznych,negocjacje i rokowania z przedstawicielami zamawiających, oferentów oraz wykonawców,problematykę robót dodatkowych, wynagrodzenia ryczałtowego oraz zmian umów o realizację zamówień publicznych.

Doradztwo korporacyjne

Kancelaria prowadzi stałą współpracę z dużymi podmiotami gospodarczymi, prowadzącymi działalność w formie Spółek kapitałowych, obecnych zarówno na rynku krajowym jak i w obrocie międzynarodowym.
Doradztwo korporacyjne oferowane przez Kancelarię obejmuje w szczególności:
-bieżące doradztwo na rzecz wspólników i akcjonariuszy oraz Zarządów, Rad Nadzorczych i innych organów osób prawnych,
-tworzenie nowych podmiotów gospodarczych, we wszelkich formach prawnych prowadzenia działalności,
-sporządzanie umów, w szczególności umów spółek handlowych, statutów, aktów założycielskich a także wymaganych przepisami oświadczeń i protokołów,
-obsługa prawna zgromadzeń spółek, stowarzyszeń, spółdzielni, etc.,
-doradztwo w zakresie optymalizacji podatkowej przy wyborze formy prowadzenia działalności gospodarczej,
-obsługa prawna przekształceń przedsiębiorców;
-łączenia i podziały spółek,
-tworzenie oddziałów spółek,zastępstwo procesowe, obejmujące w szczególności sprawy związane z uczestnictwem w spółkach handlowych,
-umarzanie akcji i udziałów, roszczenia o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwał organów osób prawnych,
-sporządzanie korporacyjnych aktów normatywnych: regulaminów zarządów, rad nadzorczych, zgromadzeń, etc.
-tworzenie kompleksową obsługę oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych.

Windykacja należności

Brak rzetelności kontrahentów stanowi stały element obrotu prawnego we wszelkich jego przejawach.Kancelaria prowadzi skuteczną windykację należności na etapie postępowania przedsądowego, procesu oraz w egzekucji należności. Nasi prawnicy prowadzą postępowanie windykacyjne skutecznie, szybko oraz bacząc na minimalizację jego kosztów.
Dążymy do zabezpieczenia roszczeń przed wydaniem orzeczenia w każdej prowadzonej sprawie. W naszej pracy korzystamy z wszelkich narzędzi prawnych umożliwiających skuteczną ochronę praw naszych Klientów, w szczególności skargi pauliańskiej, egzekucji z majątku trzeciodłużnika, egzekucji z przedmiotu zabezpieczenia, etc.
Doświadczenie skłania nas do wykorzystywania w egzekucji instrumentów prawa karnego.Oferta Kancelarii obejmuje zastępstwo prawne przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, Sądem Najwyższym, sądami polubownymi oraz organami egzekucyjnymi.

Prawo nieruchomości

Zakres usług prawnych oferowanych przez Kancelarię obejmuje doradztwo prawne w obrocie nieruchomościami.Prawnicy Kancelarii posiadają doświadczenie w reprezentowaniu Klientów przy negocjowaniu i zawieraniu wszelkich umów, mających za przedmiot nieruchomość (sprzedaż, darowizna, najem, dzierżawa, użyczenie, przewłaszczenie na zabezpieczenie, etc.).
Zespół Kancelarii z sukcesami reprezentują Klientów w sprawach z zakresu prawa sąsiedzkiego (znaki graniczne, immisje, przekroczenie granic działki przy wznoszeniu budynków), danin publicznoprawnych (podatek od nieruchomości, opłata z tytułu użytkowania wieczystego) oraz w procesach reprywatyzacyjnych.W celu zapewnienia Klientom kompleksowej obsługi we wszystkich sprawach dotyczących nieruchomości, Kancelaria współpracuje z notariuszami i pośrednikami w obrocie nieruchomościami.

Prawo konsumenckie

Uchwalenie przez Sejm RP w 2014 Ustawy o prawach konsumenta uporządkowało i zwiększyło ochronę konsumentów w polskim porządku prawnym. Prawnicy kancelarii z powodzeniem reprezentują osoby fizyczne w sporach ze sprzedawcami i wytwórcami wszelkich dóbr i usług, w szczególności w sporach z bankami, zakładami ubezpieczeń, deweloperami, etc. Zakres usług Kancelarii w obszarze prawa ochrony konsumentów obejmuje w szczególności:
-prowadzenie negocjacji i rokowań z kontrahentami konsumentów,
-zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi,
-występowanie przed organami właściwymi w zakresie ochrony praw konsumentów (powiatowi i miejscy rzecznicy praw konsumentów, Rzecznik Ubezpieczonych, UOKIK, etc.),udzielanie porad prawnych w sporach z udziałem konsumentów,
-reprezentowanie konsumentów w sprawach o uznanie postanowień wzorców umów za niedozwolone.

Due diligence

Analiza due diligence oznacza poddanie przedsiębiorstwa, będącego potencjalnym przedmiotem nabycia, wszechstronnemu badaniu pod względem jego kondycji finansowej, prawnej, podatkowej oraz jego sytuacji rynkowej.
Prawnicy Kancelarii zapewniają Klientom pomoc w rozpoznaniu szans i ryzyk związanych z nabyciem przedsiębiorstwa oraz doradztwo w przedmiocie podjęcia decyzji o przystąpieniu do negocjacji.
Badanie due diligence przeprowadzane jest na podstawie przekazanej dokumentacji przedsiębiorstwa i dotyczy w szczególności:
-majątku przedsiębiorstwa
-zobowiązań i należności
-jego otoczenia prawnego
-sytuacji prawopodatkowej,
-innych zobowiązań publicznoprawnych,

W ramach oferty due diligence Kancelaria współpracuje z gronem ekspertów: księgowymi, biegłymi rewidentami, specjalistami w zakresie rynku nieruchomości, doradcami podatkowymi.

Prawo przewozowe

Zespół Kancelarii posiada bogate doświadczenie w sprawach z zakresu prawa przewozowego i spedycji. Brak znajomości przepisów regulujących zagadnienie umowy przewozu rodzi trudności w skutecznym egzekwowaniu roszczeń od kontrahentów oraz ubezpieczycieli. Fachowa pomoc naszego zespołu umożliwi bezpieczne prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu oraz spedycji.
Usługi oferowane w obszarze prawa przewozowego obejmują m.in.
-przygotowanie schematów procedur (wezwań do zapłaty i reklamacji, zgodnych z przepisami właściwych ustaw i rozporządzeń),
-zastępstwo procesowe w sprawach z zakresu prawa przewozowego,
-reprezentowanie Klientów wobec zakładów ubezpieczeń w związku ze szkodami powstałymi przy wykonywaniu umów przewozu i spedycji,
-dochodzenie roszczeń w ramach tzw. przewozu multimodalnego,
-kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorstw spedycyjnych.

Kontrakty handlowe

Jedną z głównych specjalizacji Kancelarii jest wszechstronna pomoc Klientom w zakresie prawa umów zawieranych w obrocie gospodarczym.
Umiejętność przewidywania odległych skutków zawieranych umów, skuteczne i rzeczowe negocjacje oraz pełne zabezpieczenie interesów Klienta to efekt wieloletnich doświadczeń udziału prawników Kancelarii w rozmowach handlowych, pośredniczeniu przy zawieraniu umów oraz reprezentowania przedsiębiorców przy ich realizacji, zarówno w polubownym rozwiązywaniu sporów jak też w ramach tzw. miękkiej windykacji oraz w postępowaniu sądowym.
Oferta Kancelarii w zakresie kontraktów handlowych obejmuje wszechstronne doradztwo prawne, prowadzenie negocjacji jak i reprezentację Klienta przy wykonywaniu umowy.
Prawnicy Kancelarii specjalizują się w problematyce umów o zawieranych w procedurze zamówienia publicznego, w tym szczególności umów o roboty budowlane, a także kontraktów z zakresu usług telekomunikacyjnych, bankowych, umów zawieranych w związku z działalnością produkcyjną, wydobywczą, transportową i ubezpieczeniową.

Prawo pracy

Kancelaria świadczy usługi prawne na rzecz obu stron stosunku pracy - zarówno pracodawców jak i pracowników.
Oferta Kancelarii obejmuje wszechstronne doradztwo oraz zastępstwo procesowe, w tym w szczególności:
-sporządzanie i opiniowanie umów o pracę,
-sporządzanie i opiniowanie zakładowych aktów normatywnych: regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, układów zbiorowych i in.,
-zastępstwo procesowe stron stosunku pracy,
-doradztwo prawne w sporach przed komisją pojednawczą,
-reprezentowanie Klientów przez Państwową Inspekcją Pracy,
-doradztwo na rzecz organizacji pracowników i pracodawców, a także reprezentowanie tych podmiotów,
-bieżące doradztwo na rzecz pracodawców i pracowników.

Prawo spadkowe

Kancelaria specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa spadkowego, przede wszystkim o stwierdzenie nabycia spadku, tak z testamentu, jak i z ustawy. Reprezentujemy Klientów na etapie negocjacji oraz postępowania sądowego w sprawach dotyczących dziedziczenia, w szczególności podziału majątku spadkowego.

Zakres usług obejmuje m. in.: sprawy o stwierdzenia nabycia spadku z ustawy i z testamentu, w tym dziedziczenie gospodarstw rolnych, pomoc przy sporządzaniu testamentów oraz ich analizowanie (współpracujemy w tym zakresie z doświadczonymi notariuszami), podział majątku spadkowego, zabezpieczenie spadku i spis inwentarza, sprawy o zachowek, sprawy o wykonanie zapisu lub polecenia, odpowiedzialność za długi spadkowe, umowy dotyczące spadku – zrzeczenie się dziedziczenia, zbycie spadku.

Prawo papierów wartościowych

Usługi świadczone przez prawników Kancelarii obejmują wszechstronne doradztwo w zakresie prawa papierów wartościowych. Nasza oferta obejmuje w tym zakresie w szczególności:
-pomoc w poprawnym wypełnianiu weksli, a także sporządzanie i opiniowanie deklaracji wekslowych,
-doradztwo przy emisji obligacji,
-zastępstwo Klienta przed Komisją Nadzoru Finansowego oraz Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych,
-ocena ryzyka związanego z nabyciem papierów wartościowych
-kompleksowe doradztwo prawne w zakresie innych rodzajów papierów wartościowych: konosamentów, dom składowy i in.

Z pomocą Kancelarii papiery wartościowe staną się narzędziem rozwoju przedsiębiorstwa Klienta lub bezpieczną lokatą kapitału.

Sprawy odszkodowawcze

Prawnicy kancelarii osiągają duże sukcesy w procesach odszkodowawczych, zapewniając Klientom pełne pokrycie poniesionych szkód.
Nasza praktyka koncentruje się wokół spraw o naprawę szkód komunikacyjnych. Dążymy do zapewnienia naszym Klientom:
-wysokiego zadośćuczynienia,
-pokrycia strat (kosztów leczenia, rehabilitacji, zakupu leków, kosztów dojazdów, kosztów opieki nad poszkodowanym),
-zapłaty równowartości utraconych zarobków (związanych z brakiem możliwości wykonywania pracy zarobkowej),
-miesięcznej renty (związanej ze zwiększeniem potrzeb poszkodowanego, utratą możliwości zarobkowania, zmniejszeniem szans na powodzenie w przyszłości, dla osoby uprawnionej do otrzymywania alimentów od poszkodowanego, etc.),
-ustalenie odpowiedzialności sprawcy lub zakładu ubezpieczeń za następstwa wypadku, które ujawnią się w przyszłości.

Upadłości i restrukturyzacja przedsiębiorstw

Dynamika procesów rynkowych może zachwiać sytuacją finansową nawet najbardziej stabilnych podmiotów gospodarczych. W sytuacji utraty płynności finansowej niezwykle istotna okazuje się pomoc odpowiedniego doradcy.

Prawnicy Kancelarii posiadają bogate doświadczenie w postępowaniach upadłościowych - likwidacyjnych i układowych oraz naprawczym.

Oferujemy doradztwo prawne oraz zastępstwo procesowe stronom na rzecz wszystkich stron postępowania regulowanego przepisami ustaw Prawo upadłościowe i naprawcze oraz Prawo restrukturyzacyjne.

W sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych Kancelaria współpracuje z czynnym syndykiem

Klienci indywidualni

Zespół Kancelarii posiada bogate doświadczenie w zakresie świadczenia pomocy prawnej na rzecz klientów indywidualnych.

Oferta Kancelarii skierowana do klienta indywidualnego obejmuje w szczególności doradztwo oraz zastępstwo procesowe w sprawach odszkodowawczych, w postępowaniu administracyjnym i sądowym, w tym również w sprawach z zakresu zabezpieczenia społecznego.

Pomagamy ocenić ryzyko związane z istotnymi transakcjami jak np. zakup nieruchomości, inwestycje na rynku finansowym, etc.

Prawnicy Kancelarii świadczą wszechstronne doradztwo na rzecz osób fizycznych, w formie ustnych porad prawnych lub pisemnych opinii.

Postępowania administracyjne i sądowo-administracyjne

Kancelaria oferuje fachowe doradztwo oraz zastępstwo procesowe przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi w sprawach administracyjnych oraz sądowo administracyjnych.

Prawnicy kancelarii posiadają bogate doświadczenie w sprawach administracyjnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w szczególności w zakresie uzyskiwania zezwoleń, licencji i koncesji, w sprawach podatkowych, ze szczególnym uwzględnieniem podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług.

Kancelaria prowadzi również doradztwo w zakresie optymalizacji podatkowej.

Własność intelektualna i przemysłowa

Prawo własności intelektualnej oraz przemysłowej stanowią obecnie najdynamiczniej rozwijające się obszary usług prawniczych.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, oferujemy usługi w zakresie Prawa autorskiego oraz pokrewnych praw własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania projektów bezpiecznych umów licencyjnych, doradztwo w zakresie osobistych i majątkowych praw twórcy, zastępstwo procesowe w sprawach o ochronę naruszonych praw własności intelektualnej.

Kancelaria oferuje również wszechstronne doradztwo w zakresie prawa własności przemysłowej (wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, topografie układów scalonych oraz prawa pokrewne). Współpracujemy z rzecznikami patentowymi w zakresie zastępstwa przed Urzędem Patentowym RP.

Kiedy zamawiającego może / musi zatrzymać wadium wniesione przez Wykonawcę

 

Coraz częściej spotykamy się podczas współpracy z klientami Kancelarii z przypadkami próby zatrzymania przez Zamawiającego wadium na podstawie art. 46 ust. 4a prawa zamówień publicznych [dalej PZP]. Zamawiający bowiem mylnie, w naszej ocenie, zrównują przesłanki wykluczenia z postępowania z podstawą zastosowania swoistej kary wobec wykonawcy, który nie przedłożył dokumentów i uniemożliwił tym samym dokonania wyboru jego oferty.