Zespół Kancelarii

KATARZYNA KURCZEWSKA-KOZIKOWSKA

Radca prawny

Michał Porębski

Radca prawny

Monika Prawdzik

Aplikant radcowski

KATARZYNA WIŃSKA-RUŻEWICZ

Ekspert z zakresu zamówień publicznych

KATARZYNA KURCZEWSKA-KOZIKOWSKA

Radca prawny

Radca prawny wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku od roku 2004, z uwagi na prace zawodową już jako studentka Uniwersytetu Gdańskiego Wydziału Prawa oraz jako aplikant radcowski, posiada blisko szesnastoletnie doświadczenie zawodowe w szczególności w kompleksowej bieżącej obsłudze prawnej przedsiębiorców w zakresie prawa korporacyjnego, umów handlowych, windykacji należności, prawa pracy. Biegła znajomość języka angielskiego,

Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych z różnych sektorów w szczególności sektora produkcyjnego, usługowego, wytwórczego w tym branży budowlanej, hydrotechnicznej, stoczniowej. Uczestniczyła jako doradca w dużych projektach inwestycyjnych w tym z zakresu prawa budowlanego i szeroko rozumianego finansowania tych projektów, a także z zakresu procesów tworzenia, łączenia, podziału i przekształcania spółek prawa handlowego oraz zagadnień korporacyjnych w spółkach z o.o., spółkach akcyjnych w tym również giełdowych. Prowadzi bieżącą obsługę licznych przedsiębiorców działających w branży stoczniowej w tym stocznie, firmy shipping-owe, na rynku usług call center w ramach szeroko rozumianych usług outsourcingu tu - ochrona danych osobowych, prawo bankowe, prawo telekomunikacyjne, na rynku budowlanym w tym budownictwa inżynieryjnego, hydrotechniki morskiej i śródlądowej  - stąd znajomość zagadnień prawo budowlanego, w szczególności w szeroko rozumianym prawie umów handlowych cywilnych w tym obszarze przedsiębiorczości, a także prawa zamówień publicznych. Prawo zamówień publicznych jest również jedną ze specjalizacji w prowadzonej obsłudze na rzecz podmiotów publicznych w szczególności w zakresie reprezentowania w postępowaniach odwoławczych (KIO, sądy powszechne), przygotowania i szeroko rozumianego doradztwa dla procedury zamówień publicznych jakimi są m.in. konkursu, czego przykładem jest świadczenie bieżącej pomocy prawnej przy przygotowaniu do wdrożenia I Fazy Projektu Inwestycyjnego pod nazwą „Budowa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku” poprzez przygotowanie i przeprowadzenie Konkursu Architektonicznego na projekt budynku Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Jako doradca Pani Mecenas Katarzyna Kurczewska – Kozikowska reprezentuje przedsiębiorców w ramach prowadzonych procesów naprawczych i restrukturyzacyjnych w tym z zakresu prawa upadłościowego oraz naprawczego.

Równolegle Pani Mecenas Katarzyna Kurczewska – Kozikowska prowadzi szkolenia zawodowe z zakresu prawa spółek handlowych, procesów inwestycyjnych, mediacji oraz prawa zamówień publicznych.

Michał Porębski

Radca prawny

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w 2012 roku. Podczas odbywania nauki działał w studenckich organizacjach naukowych, piastując m.in. funkcję Prezesa Koła Naukowego Prawa Cywilnego WPiA UG.

W latach 2012 - 2015 odbył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku.

Współpracował z wiodącymi trójmiejskimi kancelariami prawnymi, zdobywając bogate doświadczenie zawodowe.

Swoje zainteresowania koncentruje na szeroko rozumianym prawie cywilnym, w tym w szczególności budowlanym procesie inwestycyjnym, prawie spółek handlowych, kontraktach handlowych. Uczestniczył w prowadzeniu złożonych procesów sądowych z zakresu windykacji należności, prawa odszkodowawczego, a także w arbitrażu gospodarczym.

W swojej dotychczasowej karierze brał udział w świadczeniu usług prawnych na rzecz podmiotów z branży budowlanej, produkcyjnej, wydobywczej oraz stoczniowej, a także przy udzielaniu pomocy prawnej klientom indywidualnym.

Włada językiem angielskim.

Monika Prawdzik

Aplikant radcowski

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w 2015 roku. W trakcie trwania studiów aktywnie uczestniczyła w działaniach organizacji studenckich m.in. ELSA Poland.

Aktualnie odbywa aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku.

Doświadczenie zawodowe zaczęła zdobywać w 2013 roku podejmując pracę w jednej z gdańskim Kancelarii Radców Prawnych. Od 2015 roku związana z Kancelarią Radcy Prawnego Katarzyny Kurczewskiej- Kozikowskiej.

Uczestniczyła w pracach związanych z obsługą dużych procesów inwestycyjnych, w tym w części w przygotowaniu i opiniowaniu dokumentów w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, a także procesach sądowych z zakresu prawa budowlanego.

Zawodowo koncentruje się wokół szeroko pojmowanego prawa cywilnego oraz procedury cywilnej. W zakresie Jej zainteresowań znajduje się także prawo gospodarcze, prawo spółek handlowych oraz prawo karne. Posiada doświadczenie zarówno w obsłudze podmiotów gospodarczych, jak i klientów indywidualnych.

Włada biegle językiem angielskim.

Katarzyna Wińska-Rużewicz

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UG oraz Wydziału Ekonomii UG, ekspert z zakresu zamówień publicznych.

Bogate kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe zdobywała pracując zarówno dla zamawiających jak i  dla wykonawców.  Z ramienia zamawiających, sektorowych i  klasycznych, również jednego z największych w Polsce, przygotowywała i  prowadziła postępowania, w tym o wartości pow. 10 mln euro, z  powodzeniem przechodząc kontrole uprzednie. Dodatkowo reprezentuje zamawiających przed KIO oraz organami kontroli.

Świadcząc usługi na rzecz wykonawców, zajmuje się analizą siwz, wnoszeniem o jej zmianę, sprawdzaniem ofert konkurencyjnych, redagowaniem wyjaśnień i  wnoszeniem środków ochrony prawnej. Od lat prowadzi zajęcia dydaktyczne na uczelniach wyższych. Prowadziła szkolenia realizowane m.in. z ramienia PARPu oraz na zlecenia Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Przeszkoliła setki osób wykonujących czynności po stronie zamawiających i wykonawców. Na zaproszenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych wygłaszała referaty na konferencjach organizowanych przez UZP i uczelnie wyższe.